STATUS Stabekkbanen

Les siste nytt i prosjektet reetablering Stabekkbanen.

2021-09-13
post@stabaekif.no

Oppdatering per 30.04

SIFs entreprenør vil gjenoppta arbeidene med ferdigstillelse av banen uke 27. Det vil ta fire uker å sluttføre arbeidene.

Therma er valgt som entreprenør for rehabilitering av maskinhuset. Dato for ferdigstillelse er svært usikkert grunnet leveransetider fra diverse underleverandører. 

Oppdatering per 30.11

Det blir dessverre ikke kunstis på Stabekkbanen i år.

Beslutningen er tatt etter vurdering med påfølgende anbefaling gjort av prosjektleder Norconsult, Vidar Havelen, IceSport og utførende entreprenør, Arbeidsfellesskapet BES Skaaret ANS (ABS).

Stabæks interne prosjektgruppe støtter seg til anbefalingen, som er basert på følgende:

Kommunens VA-prosjekt er 6-8 uker forsinket. Det har ført til at ferdigstillelse av banen må skje på et tidspunkt hvor værforholdene er svært utfordrende. Per dags dato er det kuldegrader og snøfall. Det er også meldt kuldegrader de nærmeste 8-10 dagene. Selskapet som skal legge og sveise rørene har to ganger kommet til Stabekkbanen, men har ikke kunnet utføre arbeidene som planlagt, og andre avtaler har medført at de har vært nødt til å demobilisere. Det er i tillegg svært utfordrende å sveise rør når det er minusgrader og utførende firma vil ikke garantere for kvaliteten. De har meldt at de kan komme i januar å gjøre et forsøk gitt at det settes opp varmetelt, men disse arbeidene vil da ta 4 uker.

Dette er utrolig leit for bandygruppen vår. Ved å utsette reetableringen av kunstisanlegget, vil risiko for setningsskader reduseres og kvaliteten på arbeidene sikres på en vesentlig bedre måte slik at det nye anlegget vil tåle titusentals timer med bandyglede.

Det blir naturis på Stabekkbanen. Før vanningen av banen kan starte må varmerørene legges, grøfter må fylles og noe avretting må gjøres. 

I henhold til ønsket fremdrift og blå farve på gradestokken, vil vi kunne ha is til jul.

Oppdatering per 25.11

Wirene over banen er montert. Lysene vil monteres separat når rør og asfalt er lagt.

Asfaltering er avtalt 29.11. Ved forrige avtalte arbeid for asfaltering, måtte arbeidene stoppes grunnet for våt grunn. Den nå planlagte asfalteringen vil utføres med en mindre maskin.

Oppdatering per 16.11

Kommunen har frigitt banen til SIF. Noe opprydning gjenstår, samt at kommunens entreprenør bistår for å bedre dreneringen ved speakerbua. Det er utført befaring for å kartelgge og istandsette midlertidige løsninger som er nødvendig for åpning av banen inneværende sesong. Deler av SIFs eiendom vil fremdeles være del av VA-prosjektet og det gjøres derfor midlertidige tiltak rundt banen.

Montering av wire for lysanlegget over banen er bestilt og vil ferdigstilles 19. november. 

Selve lysene vil monteres når vi har kjørbar is.

Det pågår dialog med leverandører for trekkerør og montering av stadionur.

Anlegget i maskinhuset er startet for å utføre testing.

Oppdatering per 02.11

Kommunen har satt ny dato for ferdigstillelse av VA-grøft på Stabekkbanen til 15. november.

Fremdriftsplan av "oppdatering per 28.10" er fremdeles gjeldende, men enkelte punkter og datoer vil flyte over i hverandre.

UTFØRT 3/4 av banen er høvlet og klar for asfaltering
Uke 44 Etablering og sveising av kjølestokk
Uke 45
 • Asfaltering mandag 08.11
 • Legging av kjølerør og sveising
 • Grusfylling
Uke 46 ⇒
 • Bærum kommune frigir banen 15.11
 • B&E Service (SIFs entreprenør) trenger 4 uker på å gjøre banen klar
  • Resterende bane reetableres, rør legges og kobles til maskinhuset
  • Trykktesting av anlegget
  • Påfylling kjølevæske
 • Montering belysning og stadio-ur
 • Oppstart av anlegget
 • Islegging

En stor andel av arbeidene, og dermed også fremdriften, er væravhengige.

Oppdatering per 28.10

SIFs entreprenør er godt i gang med å bygge opp den delen av Stabekkbanen vi har tilgang til, følg med uke for uke her. Parallelt arbeider kommunens entreprenør med ferdigstillelse av sin VA-grøft. SIF forholder seg fremdeles til at resterende del av banen frigis 9. november.

Planlagt fremdriftsplan (avvik kan forekomme)

Fremdriftsplanen baserer seg på at kommunen frigir banen 9. desember og værforhold.

Uke 44 Montering kjølestokk
Montering av wire over banen og lys utføres hvis mulig
Uke 45 Høvling av banen og asfaltering (kun den del SIF har tilgang til)
Uke 46 Legging av kjølerør, overdekning med grus, sveising av kjølerør mot Korsveien.
Grave grøft og legge kjølestokken frem til maskinhuset.
Uke 47 Legging av rør, sveising av resterende del av av banen.
Etablering av drenskummer.
Uke 48 Ferdigstillelse av VA-grøft
Her er SIF avhengige av kommunen for videre fremdrift.
Uke 49 Ferdigstillelse bane
Uke 50 Overlevering av banen til SIF
Trykktesting, påfylling kjølevæske og oppstart.
Islegging. 

En stor andel av arbeidene, og dermed også fremdriften, er væravhengige. 

Oppdatering per 13.09

9/9 hadde SIF statusmøte med koordineringsmøte med de involverte i baneprosjektet. I tillegg til SIFs prosjektgruppe deltok representanter fra kommunens vann- og avløpsavdeling, kommunens entreprenør (Arne Olav Lund) og SIFs entreprenør (Arbeidsfellesskapet BES Skaaret ANS).

Status

Kalksstabilisering av ny trase pågår. Det tas prøver av grunnen for å sikre at riktig fasthet er på plass før gravingen starter. Gravearbeidene av ny trase er planlagt oppstart uke 39 og vil ta fire uker. Deretter er det avsatt to uker til istandsetting. Kommunen skal etter planen frigi banen til SIF 9. november.

SIFs entreprenør vil i tiden frem til 9. november klargjøre resterende baneflate for oppbygging, legge kjølerør og asfaltere. Det legges duk og gruslag over sporet asfalt. Når hele baneflaten frigis til SIF, vil entreprenør fullføre oppbygningen med undervarme, isolasjon, bærelag, rør og asfalt. Estimert tid på ferdigstillelse av banen er 4 uker. Det betyr at islegging tidligst kan starte 9. desember.

En stor andel av arbeidene er væravhengige. Det vil ikke være mulig å legge asfalt eller sveise rør ved for lave temperaturer. Dette er forhold som ingen av de involverte i prosjektet kan påvirke, men som allikevel vil kunne være avgjørende om vi får full isflate i år.

Dersom VA skulle bli ytterligere forsinket eller værforholdene skaper utfordring, har SIFs entreprenør meddelt at det vil være mulig å klargjøre ¾ av banen med en midlertidig tilkobling til maskinhuset. Merkostnad til dette er det p.t. ikke satt av midler til og det vil vurderes først om man ser at det blir aktuelt. Siste alternativ er å legge naturis på ¾ av banen.

Arbeidene med kuldesentral og maskinhuset er planlagt i 2023.

Oppdatering per 23.08

Valgt entreprenør, Skaaret, er i gang med arbeidene på Plassen. Estimert arbeidstid er 10 uker. Imidlertid er fremdrift avhengig av kommunens VA-prosjekt. SIF venter på oppdatert fremdriftsplan fra VA.

Fase 1 av prosjektet, reetablering grusbanen, er fullfinansiert.

For fase 2, maskinhuset, mangler SIF fortsatt kapital. Arbeidene med maskinhuset og kuldesentral er planlagt i 2023.

Pantedugnaden fortsetter

Ta med panteflasker til klubbhuset. Innsatsen hjelper! Vi har nå samlet inn pant for tilsammen 26 000,-.

Oppdatering per 12.07

Arbeidsfellesskapet BES Skaaret Landskap er valgt som leverandør i SIFs utlyste anbudskonkurranse, totalentreprise for reetablering av Stabekkbanen. 

 

Fremdriften er fremdeles avhengig av kommunens arbeider på banen, men det ligger an til at vi kan begynne å legge is i begynnelsen av november.

Oppdatering per 01.07

Forhandlinger med tilbydere i anbudskonkurranen "totalentreprise for reetablering av Stabekkbanen" pågår. Tildeling av kontrakt vil skje i uke 27.

Oppdatering per 21.06

SIF mottar kr. 100 000,- i gave fra SpareBank 1 Østlandet i forbindelse med spleisen som ble opprettet under "Alle Henda" kampanjen.

Oppdatering per 28.05

Anbudsdokumentene "totalentreprise for reetablering av Stabekkbanen" ble i dag publisert på Doffin. Tilbudsfrist er satt til 18.05. Tilbudsfrist utsatt til 23.06.

Oppdatering per 19.05

SIF mottar kr. 100 000,- i støtte fra Eckbos Legat.

Oppdatering per 12.05

Kalksemmenting av banen er i gang

Arbeidene innebærer å borre 3000 hull langs VA-grøften som skal fylles med kalk. Dette gjøres for å stabilisere områdene rund og i grøften, og vil gi et stabilt grunnlag når banen skal reetableres. Når kalksemmenteringen er ferdig, må området herde før arbeidene kan fortsette.

Beslutning toppdekke

Det er besluttet at det blir grusdekke på Stabekkbanen. Det har blitt utført en detaljert kartlegging med tilhørende faglig vurdering. I henhold til geologiske undersøkelser vil ikke betongdekke være en god løsning for Stabekkbanen, da dette innebærer omfattende grunnarbeider med en påløpende kostnad som SIF ikke kan forsvare. I tillegg vil et betongdekke by på utfordringer mtp plassering av banen da VA har kommet med nye tegninger for plassering av VA-grøften.

Finansiering

Vi har klart å komme i mål med finansieringen ved hjelp av et lån i banken. Det er selvfølgelig ikke ønskelig med et banklån da det vil belaste driften. Vi oppfordrer til å fortsette den gode innsatsen med kjøp av baneandeler og pantedugnad.

Per nå har det kommet inn kr. ca 510 000,- for salg av andeler og kr. 20 800 i pantedugnad.

Frigjøring av banen til SIF

Ihht. VA sin fremdriftsplan frigjøres banen i sin helhet til SIF 1. november. Samtidig har det kommet signaler på at de forventer å kjøre inn noe på overleveringsdatoen.

Oppdatering per 08.04

Arbeidene er i gang på Plassen.

Oppdatering per 12.03

VA er forsinket med oppstart av arbeidene. Ny oppstart er satt til uke 14.

Om prosjektet

Bærum kommunes prosjekt "Skallum-Tjernsrud, separering vann og avløp" er et omfattende prosjekt som innebærer å grave opp eksisterende vann- og avløpsrør og erstatte dette med nye rør. Dagens vann- og avløpsrør går under Stabekkbanen og innebærer omfattende arbeider på Plassen. 

Stabekkbanen inngår i "Fase 3" av prosjektplanen og det innebærer at arbeidet på Plassen starter 24. mars. Kommunens entreprenør starter da med kalksemmentering for å stabilisere grunnen. Når dette arbeidet er utført, må Plassen herde. Dette tar ca 6 mnd og planlagt oppstart for å grave ny VA-grøft er satt til 13. september. Ferditstillelse av gravearbeidene og frigjørig av Plassen til SIF er planlagt 22. oktober.

SIFs overordnede målsetning er å kunne ha tilnærmet normal oppstart av issesongen 2021-22.

For SIF innebærer dette en reetablering av Stabekkbanen og vi ser på dette som en mulighet for å kunne gi Stabekkbanen den oppgraderingen den fortjener.

Det er etablert en god samarbeidsplattform med VA og enighet om at vi kan jobbe parallelt på banen. Det betyr at samtidig som VA utfører sitt arbeid, kan SIF legge ny bane på 3/4 av Plassen.

Betong vs. grus

Når nå Plassen skal reetableres ønsker SIF å gjøre dette ihht. dagen standard og utnytte de mulighetene dette gir med mer idrettsglede, mer samhold og et helhetlig tilbud sommer som vinter.

Vi ønsker å legge betongdekke på banen. Dette vil sørge for optimalisering av energiforbruk og betydelig reduserte driftskostnader, men viktigst av alt innebærer det helårsaktiviteter på banen. 

Drømmen om Plassen

For å kunne lage fremtidens kunstisbane med betongdekke, stilles det store krav til finansiering. SIF søker nå kommunen, stiftelser, bedrifter og gavmilde personer om finansiell støtte. I tillegg har SIF startet kronerulling og pantedugnad. Alle lokale tilbys nå muligheten å kunne kjøpe en andel av nye Stabekkbanen.

Denne siden oppdateres løpende med informasjon.

Kontakt

Har du spørsmål om arbeidene eller ønsker du å gi et bidrag, ta kontakt med daglig leder:

Anja Westlye
Daglig leder
Tel: 47304785
post@stabaekif.no

Kalender

November
MTOTFLS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Til deg som leverer inn lotto eller tippekupong (og noen andre spill)
Nå kan du samtidig støtte klubben i ditt hjerte – du bestemmer selv over en liten andel av tippemidlene gjennom Grasrotandelen!

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte STABÆK IDRÆTFORENING!

Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 7 % av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening. Merk at
Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver.

Registrer deg her